[A-B]
[C-D]
[E-F]
[G-H]
[I-J]
[K-L]
[M-N]
[O-P]
[Q-R]
[S-T]
[U-V]
[W-X]
[Y-Z]

Acţionar semnificativ

Persoană fizică, persoană juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz.

Acţiune

Titlu reprezentativ al contribuţiei asociatului la capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau în comandita pe acţiuni, care evidenţiază un drept de proprietate asupra emitentului şi conferă titularului calitatea de acţionar; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, acestea din urmă conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit înaintea oricăror altor beneficii, precum şi drepturile recunoscute deţinătorilor de acţiuni ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota în adunările generale.

B

Nu există termeni pentru litera selectată.

Capitalizare bursieră

Produsul dintre numărul de acţiuni emise de societate şi valoarea de piaţa a acţiunilor

Client

Orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică pentru care societatea de administrare a investițiilor prestează servicii în baza unui contract.

Client obişnuit / “retail client”

Clientul care nu este client profesional.

Client profesional

Orice client care îndeplineşte criteriile prevăzute în Anexa nr. 8 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)

Autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, înfiinţată prin Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, având atribuţii privind administrarea, punerea în aplicare, supravegherea şi controlul respectării dispoziţiilor legii, investită în acest scop cu puteri de reglementare, decizie, autorizare, dispensă, interdicţie, intervenţie, anchetă şi sancţionare disciplinară şi administrativă.

Comision de răscumpărare

Comision perceput de fondurile de investiţii la răscumpărarea titlurilor de participare; de regulă, este calculat ca o cotă procentuală aplicată la valoarea unitară a activului net. Acest comision variază în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor respective.

Comision de subscriere

Comision perceput de fondurile de investiţii pentru acoperirea cheltuielilor de vânzare, cel mai adesea evidenţiat ca o cotă procentuală din valoarea unitară a activului net.

Cont comun de investiţii

Investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate.

Cont discreţionar

Tip de cont în care SAI este împuternicit de către client să efectueze toate operaţiunile legate de administrarea portofoliului acestuia (cumpărarea şi vânzarea de valori mobiliare, întocmirea oricăror acte juridice cerute de administrarea portofoliului).

Cont în marjă

Contul în care se evidenţiază fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare constituite în vederea garantării poziţiilor deschise, precum şi drepturile dobândite şi obligaţiile asumate.

Cont persoane relevante “staff”

Contul deschis la SAI, în numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor, auditorilor, managerilor de portofoliu sau al oricăror alţi angajaţi sau colaboratori ai SAI, precum şi al persoanelor cu care aceştia se află în legături strânse, pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestora.

Cont propriu

Contul în nume propriu deschis pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale unei SAI.

Contract la distanţă

Orice contract, referitor la servicii de administrare a portofoliilor individuale, încheiat între un SAI, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii la distanţă, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia.

Contract repo

Orice contract în care o instituţie sau contrapartea acesteia transferă titluri, mărfuri sau drepturi garantate referitoare la proprietatea titlurilor sau mărfurilor (cu condiţia ca această garanţie să fie emisă de către o bursă recunoscută care deţine drepturile asupra titlurilor sau mărfurilor), dar fără ca prin contract să fie permisă transferarea sau gajarea unui anumit titlu sau marfă către mai mult de o contraparte la un moment dat, şi prin care se angajează să le răscumpere (sau să răscumpere titlurile sau mărfurile care prezintă aceleaşi caracteristici) la un preţ specificat, la o dată viitoare specificată sau care urmează a fi specificată, de către cel care efectuează transferul. Contractul reprezintă un contract repo pentru cel care vinde titlurile sau mărfurile şi un contract reverse repo pentru cel care le cumpără.

Contract reverse repo

O tranzacţie interprofesională atunci când contrapartea este supusă coordonării prudenţiale la nivel Comunitar, sau este o instituţie de credit din Zona A, sau este o firmă de investiţii recunoscută dintr-un stat nemembru, sau când contractul este încheiat cu o casă de compensare recunoscută sau cu o bursă recunoscută de C.N.V.M..

Contribuţie

Suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art.51 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, de către membrii acestuia.

Control intern

Un ansamblu de activităţi şi operaţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura respectarea de către SAI şi angajaţii săi a legilor, reglementărilor pieţei de capital, precum şi a normelor şi procedurilor interne ale acesteia.

Cupon mediu ponderat

Este calculat ca o medie ponderată a cupoanelor obligaţiunilor. Cuponul fiecărei obligaţiuni este ajustat cu ponderea respectivei obligaţiuni în portofoliu obținându-se astfel cuponul mediu ponderat al portofoliului fondului. Acest indicator ne arată nivelul mediu al încasărilor provenite din cupoane pe parcursul unui an.

Decontare

Efectuarea livrării şi plăţii valorilor mobiliare; tranzacţiile efectuate pe pieţele organizate se decontează la un interval de 3 zile lucratoare de la încheierea tranzacţiei, dreptul de proprietate transferându-se de la vânzător la comparator.

Depozitar

Instituţie de credit din România, autorizată de BNR sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de CNVM pentru activitatea de depozitare şi căreia îi sunt încredinţate spre păstrare toate activele unui OPCVM.
Entitate autorizată de C.N.V.M. să desfăşoare activităţi de înregistrare, depozitare, compensare şi decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare.

Div. Yield (dividend yield sau randamentul dividendului)

Se calculează prin împărţirea dividendului pe acţiune la preţul pe acţiune. Randamentul dividendului reprezintă câştigul procentual al unui investitor din dividendele repartizate de companie. Acest indicator poate fi comparat cu randamentele aduse de depozitele bancare, precum şi cu randamentele dividendelor altor companii.

Diversificarea portofoliului

Politica de plasare a resurselor fondului într-o gama largă de titluri financiare pentru a reduce riscurile inerente investiţiilor.

Dreptul de preferinţă

Valoare mobiliară negociabilă, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie cu prioritate acţiuni în cadrul unei majorări a capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi deţinute la data subscrierii, într-o perioadă de timp determinată. Drepturile de preferinţă sunt acordate tuturor acţionarilor înscrişi la data de înregistrare în registrul emitentului, indiferent de participarea acestora la AGEA emitentului sau de votul exprimat de aceştia cu privire la majorarea capitalului social.

Emisiune de valori mobiliare

(1) totalitatea valorilor mobiliare de acelaşi tip şi clasa, emise de un emitent la o anumită dată;
(2) operaţiune prin care emitentul oferă spre subscriere investitorilor valori mobiliare de un anumit tip şi clasă.

Emitent de valori mobiliare

Persoană juridică care, în condiţiile legii, a emis, emite sau intenţionează să emită valori mobiliare şi care se angajează la recunoaşterea şi plata drepturilor încorporate în titlu, conform clauzelor stipulate în documentul de emisiune şi potrivit legii care îl guvernează; este de asemenea considerată emitent persoană juridică angajată în procedura unei oferte publice primare.

Entităţi reglementate

Persoanele fizice şi juridice, precum şi entităţile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către C.N.V.M.

Extras de cont / certificate de investitor

Documentul eliberat de SAI, după fiecare operaţiune de subscriere/ răscumpărare sau la solicitarea expresă a deţinătorilor de unităţi de fond, în scopul atestării dreptului lor de proprietate asupra respectivelor titluri de valoare la o anumită dată.

Finanţarea actelor de terorism

Infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Fond de investiţii

Organism de plasament colectiv fără personalitate juridică; fondul este administrat, în general de un SAI, care acumulează fonduri de la investitori persoane fizice/ juridice şi investeşte, în schimbul unui comision de administrare, într-un portofoliu de acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri de valoare; principalele avantaje ale unui astfel de fond sunt oferirea unui portofoliu diversificat şi a unui management profesional.

Fond deschis de investiţii

Organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue.

Fond închis de investiţii

Organism de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, care au obligaţia de a răscumpăra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituite.

G

Nu există termeni pentru litera selectată.

H

Nu există termeni pentru litera selectată.

Închiderea unei poziţii deschise

Stingerea de către client, membrul compensator/noncompensator sau casa de compensare/contrapartea centrală a obligaţiilor contractuale dintr-o poziţie deschisă, fie prin asumarea unei poziţii de sens contrar, fie prin livrarea activului suport, fie prin exercitarea dreptului conferit de opţiune.

Informaţie privilegiată

O informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare, sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, “informaţia privilegiată” înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piaţă acceptate.

Informaţii confidenţiale

Informaţii de orice natură privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit încă publice şi a căror divulgare ar putea influenţa preţul sau alte aspecte ale tranzacţiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societăţilor comerciale asociate ori ale celor în care emitentul deţine o poziţie majoritară.

Instituţie de credit

Entitate definită conform art.1 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.

Instrumente ale pieţei monetare

Instrumente financiare care se tranzacţionează de regulă în cadrul pieţei monetare.

Instrumente financiare

(1) valori mobiliare; 
(2) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; 
(3) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit; 
(5) contracte forward pe rata dobânzii; 
(6) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; 
(7) opţiuni pe orice instrument financiar menţionat între (1) şi (4), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii; 
(8) instrumente financiare derivate pe mărfuri; 
(9) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă.

Instrumente financiare derivate

Următoarele instrumente şi combinaţii ale acestora şi alte instrumente calificate prin reglementări ale C.N.V.M.:(1) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; (7) opţiuni pe orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii; (8) instrumente financiare derivate pe mărfuri.

Intermediar

Societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiţii financiare.

Investiţie compensată

Investiţia a cărei restituire e asigurată până la concurenţa plafonului de compensare.

Investitor

Orice persoană care, pe cont propriu, cumpăra, deţine sau vinde valori mobiliare, fără a practica intermedierea ca fapt de comerţ.

Investitor calificat

 • entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare;
 • autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare;
 • entităţi legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:
  1. număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250;
  2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
  3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;
 • anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:
  1. investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţă reglementată cu o frecvenţă medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;
  2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro;
  3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesită cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare;
 • anumite societăţi mici şi mijlocii, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăţi mici şi mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificaţi. În înţelesul prezentei legi, societăţi mici şi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, în conformitate cu ultimele situaţii financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c);

J

Nu există termeni pentru litera selectată.

K

Nu există termeni pentru litera selectată.

Legături strânse

Situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

 • participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
 • control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control;

Manipularea pieţei

 • tranzacţii sau ordine de tranzacţionare:
  1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;
  2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;
 • tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;
 • diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri. Fac excepţie persoanele care execută tranzacţii sau emit ordine de tranzacţionare şi dovedesc că motivele sunt legitime şi, totodată, aceste tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de piaţă acceptate pe respectiva piaţă reglementată. Fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei:
  1. acţiunea unei persoane sau a unor persoane, care acţionează în mod concertat pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare, având ca efect fixarea, directă sau indirectă, a preţului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare;
  2. vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieţei, cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor de închidere;
  3. beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiţionale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condiţiile în care instrumentul era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă şi eficientă.

Marcarea la piaţă

Actualizarea, pe baza preţului de cotare, în timpul şi la închiderea şedinţei de tranzacţionare, a conturilor în marjă, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea la nivelul preţului curent al pieţei a poziţiilor deschise.

Marjă

Nivelul minim al sumei constituite în contul în marjă deschis la depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală sau la membrul compensator, pe care atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul, precum şi vânzătorul de opţiuni trebuie să îl menţină pentru garantarea poziţiilor deschise înregistrate în numele său; Marja poate fi constituită din următoarele categorii de active:

 • fonduri băneşti, inclusiv valute străine cu luarea în considerare a riscului valutar;
 • titluri de stat cu scadenţa mai mică de 12 luni;
 • obligaţiuni garantate integral de stat;
 • acţiuni şi obligaţiuni corporative tranzacţionate pe o piaţă reglementată care îndeplinesc criteriile de lichiditate impuse de casa de compensare/contrapartea centrală.

Membrii Fondului

Intermediarii definiţi conform art. 2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi societăţi de administrare a investiţiilor definite conform art. 53 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de învestiţii şi care plătesc contribuţiile la Fond conform prezentului regulament.

Mijloace de comunicare la distanţă

Orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii de investiţii financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţă între părţi şi a obiectului contractului.

Modified Duration (MD)

Durata modificată urmează conceptul conform căruia ratele dobânzilor se mişca în direcții opuse faţă de preţurile obligaţiunilor. Indicatorul se măsoară în ani şi ne spune cu cât se va modifica preţul unei obligaţiuni la o modificare de 1% (100 de puncte) a ratei dobânzii. De exemplu pentru o obligaţiune ce are o valoare a indicatorului MD=2, o scădere a ratei dobânzilor de 1% duce la creşterea preţului obligaţiuni cu 2%.

N

Nu există termeni pentru litera selectată.

Obligaţiune

Obligaţiunea este un titlu reprezentând o fracţiune dintr-un împrumut unic contractat de către emitent, care conferă titularului dreptul la rambursarea sumei împrumutate şi la plata dobânzilor aferente, în condiţiile specifice de emisiune a acestuia; obligaţiunile pot fi emise de către autorităţile publice centrale sau locale şi de către societăţile de capitaluri.

Oferta publică

Propunerea făcută de un emitent sau de un investitor pentru a vinde, a cumpăra, a transforma, a schimba sau a transfera prin orice alt mod valori mobiliare, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate în vreun fel de către autorul propunerii.

Ofertă publică de preluare

Oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale.

Ofertă publică de schimb

Oferta publică de valori mobiliare în cadrul căreia ofertantul oferă/acceptă în schimbul valorilor mobiliare pe care intenţionează să le cumpere/vândă, alte valori mobiliare.

Ofertă publica de valori mobiliare

Ofertă publica de valori mobiliare înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari.

Ofertant de valori mobiliare

Orice emitent sau proprietar de valori mobiliare care oferă spre subscriere sau vânzare valorile mobiliare respective prin oferta publică.

Organisme de plasament colectiv

Entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.

P/B (price per book value sau raportul preţ/valoare contabilă

Se calculează prin împărţirea capitalizării totale a companiei la valoarea capitalurilor proprii (sau preţ per acţiune/valoare contabilă per acţiune). Rezultatul ne arată cât de scumpă este o companie raportată la valoarea contabilă a acesteia. De regula cu cât valoarea P/B este mai redusă (între 0 şi 1), cu atât acţiunea este mai “ieftină”, valorile cuprinse între 1 şi 2 ne indică faptul că o companie este corect evaluată, iar valorile mai mari de 2 că o societate este supraevaluată. Indicatorul se utilizează doar în comparaţii cu alte companii din acelaşi sector de activitate.

P/E (price earnings ratio sau raportul preţ/câştig net pe acţiune)

Se calculează prin împărţirea capitalizării totale a companiei la profitul net contabil (sau preţ per acţiune/profit net pe acţiune). Astfel, rezultatul reprezintă numărul de ani în care preţul plătit pe acţiune este recuperat din profiturile nete realizate. Cu cât raportul este mai mic, cu atât compania este mai “ieftina”. Indicatorul se utilizează doar în comparaţii cu alte companii din acelaşi sector de activitate. În general acest raport se calculează pe baza profiturilor la sfârşitul anului sau pentru ultimele 4 trimestre pentru care există date financiare în acest caz indicatorul poartă numele de Trailing PER 12M.

Persoane calificate

 • bănci din state situate în Zona A;
 • bănci de dezvoltare multilaterală;
 • firme de investiţii din state membre ale Uniunii Europene sau ale ,,Grupului celor Zece” sau alte state din Zona A unde sunt în vigoare reguli prudenţiale echivalente cu cele comunitare;
 • operatorii de piaţă şi casele de compensare autorizate;
 • persoane care acţionează în mod concertat – două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat:

 • persoanele implicate;
 • societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele;
 • societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
 • societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;

Persoane implicate

 • persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;
 • persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
 • persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
 • soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit.a) – c);
 • persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent.

Piaţa bursieră

Bursa de valori Bucureşti, Bursa de valori este o instituţie cu personalitate juridică asigurând publicului, prin activitatea intermediarilor autorizaţi, sisteme, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare şi care constituie piaţă oficială şi organizată pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cotă, oferind economiilor investite în ele garanţie morală şi securitate financiară prin măsurarea continuă a lichidităţii respectivelor valori mobiliare.

Piaţa Deal

Este piaţă auxiliară a pieţei Regular, de negociere, în care valorile mobiliare se tranzacționează pe blocuri de tranzacţionare şi pentru care BVB stabileşte o valoare minimă a tranzacţiei. Variaţia maximă a preţului ordinelor de bursă în piaţa Deal se raportează la preţul de referinţă din piaţa principală (piaţă Regular).

Piaţa extrabursieră

Sistemul de tranzacţionare RASDAQ Piaţa RASDAQ (OTC over the counter) este mai largă decât cea bursieră, privită prin prisma numărului de emisiuni de valori mobiliare tranzacţionate, şi reprezintă o reţea telefonică automatizată între intermediarii de tranzacţii: societăţile de valori mobiliare.

Piaţa lichidă

O piaţă organizată de valori mobiliare în care valoarea actualizată a unei valori mobiliare poate fi determinată, iar plata pentru valoarea mobiliară vândută poate fi încasată prompt şi în condiţii de siguranţă.

Piaţa Odd Lot

Este piaţa auxiliară a pieţei Regular, de tip “order-driven”, în care valorile mobiliare se tranzacţionează în cantităţi mai mici decât un bloc de tranzacţionare; variaţia maximă a preţului ordinelor de bursă în piaţa Odd Lot se raportează la preţul de referinţă din piaţa principală (piaţa Regular).

Piaţa primară

Este acea piaţă pe care se vând şi/sau se cumpără titluri nou emise, permiţându-se astfel finanţarea agenţilor economici. Este un mijloc de distribuire a titlurilor de către utilizatorii de fonduri, şi de plasament în titluri din partea deţinătorilor de fonduri.

Piaţa RASDAQ

Sistem electronic de tranzacţionare a valorilor mobiliare, reglementat şi controlat de ANSVM, bazat pe concurenţa dintre diverşi formatori de piaţă; piaţa RASDAQ (piaţă organizată extrabursieră) asigură tranzacţionarea acţiunilor distribuite în urma Programului de Privatizare în Masă, neînscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti.

Piaţa Regular

Este piaţa principală, de tip orden-driven, în care valorile mobiliare se tranzacţionează pe blocuri de tranzacţionare şi care determină preţul de referinţă al valorilor mobiliare.

Piaţa secundară

Este acea piaţă organizată care funcţionează conform autorizării şi sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) Dacă în piaţa primară vorbim despre titluri nou emise, în cadrul pieţei secundare, titlurile sunt deja emise şi sunt supuse tranzacţionarii de către cei ce beneficiază de drepturile consacrate de aceste titluri.

Piaţa Unlisted

Esta piaţa principală a valorilor mobiliare care nu sunt înscrise la cota BVB, de tip order-driven; această piaţă nu are pieţe auxiliare asociate.

Plafon de compensare

Nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor.

Plasament garantat

Metodă de intermediere a ofertei publice de vânzare prin care intermediarul îşi asumă întregul risc şi se angajează să subscrie sau să cumpere în nume şi în cont propriu întreaga ofertă, în scopul distribuirii ei către public.

Plasament privat

Vânzarea de către emitent a întregii emisiuni de valori mobiliare unui număr de maximum 35 de investitori sofisticaţi, rezidenţi şi nerezidenţi în România, în condiţiile contactării a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite şi în conformitate cu reglementările specifice ale C.N.V.M..

Poziţii deschise

Totalitatea instrumentelor financiare derivate tranzacţionate, înregistrate la casa de compensare/contrapartea centrală, care nu au ajuns la scadenţă sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligaţii nu au fost stinse.

Preţ de răscumpărare

Preţul pe care îl primeşte un investitor atunci când „vinde” unităţile de fond înapoi fondului (atunci când unităţile de fond îi sunt răscumpărate). Acesta este egal cu valoarea unitară a activului net, minus comisionul de răscumpărare (VUAN – comision de răscumpărare – impozit).

Preţ de subscriere

Preţul la care investitorii au dreptul de a cumpăra unităţi de fond. Acesta este egal cu valoarea unitară a activului net plus un comision de cumpărare, dacă este cazul (VUAN + comision de subscriere).

Prospect de emisiune

Document care furnizează informaţii detaliate privind situaţia financiară şi legală a unui emitent şi a valorilor emise de acesta. Aceasta implică în special procesul de înscriere la cota bursei.

Q

Nu există termeni pentru litera selectată.

Randamentul activelor

Raportul dintre profitul net şi activul total al societăţii; acest indicator reflectă eficienţa cu care activele societăţii au fost folosite pentru a genera profit. Randamentul activelor prezintă interes mai ales când societatea în cauză este o bancă şi se consideră, în acest caz, ca o valoare supraunitară (>100%) este o dovadă a unor performanţe financiare deosebite.

Rating mediu per portofoliu

Oferă o imagine de ansamblu a calităţii portofoliului prin prisma riscului de credit (a titlurilor aflate în portofoliul fondului), acesta arată calitatea medie a titlurilor de credit. Indicatorul este calculat ca o medie a riscului de credit a fiecărei obligaţiuni, ajustat cu ponderea relativă în portofoliu (obligaţiuni suverane sau corporative primesc rating-uri de la agenţiile de rating: Moody’s, S&P sau Fitch).

ROBID

Rata medie a dobânzii la depozite pe piaţa interbancară; rata dobânzii acordată de o bancă pentru depozitele constituite la ea este mai mică decât ROBID, banca asigurându-şi un profit din diferenţă.

ROBOR

Reprezintă rata medie a dobânzii pentru împrumuturile acordate pe piaţa interbancară; rata dobânzii percepute de o bancă pentru creditele acordate este mai mare decât ROBOR, întrucât din suma încasată banca trebuie să acopere costul resurselor obţinute din credite pe piaţa interbancară.

Scadența medie ponderată

Este calculată ca o medie a perioadei până la maturitate a fiecărei obligaţiuni, ajustată cu ponderea relativă în portofoliu. Indicatorul se măsoară în ani şi ne arată în câţi ani va ajunge la scadența în medie portofoliul fondului.

Sharpe Ratio

Diferenţa dintre randamentul mediu al portofoliului şi rata fără risc / volatilitatea portofoliului. Indicatorul exprimă randamentul în exces per risc total asumat. Cu alte cuvinte indicatorul lui Sharpe raportează performanța netă a unui portofoliu la riscul total asumat. Un portofoliu cu “risc zero” de investiţii (cum ar fi achiziționarea titluri de stat româneşti pentru care randamentul așteptat este rata fără risc) are un raport Sharpe = 0 (zero). În general, cu cât este mai mare valoarea raportului Sharpe, cu atât este mai atractiv randamentul ajustat la risc. Sharpe Ratio este calculat la 1 an cu valori zilnice.

Sistem alternativ de tranzacţionare

Un sistem care pune în prezenţă mai multe părţi care cumpără şi vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzacţionare.

Sistemul de compensare-decontare

Un contract încheiat între 3 sau mai mulţi participanţi, fără a lua în considerare un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, cu reguli comune şi contracte standardizate pentru execuţia ordinelor de transfer a instrumentelor financiare între participanţi, autorizat de C.N.V.M. sau altă autoritate competentă a statelor membre, după caz.

Societate de investiţii

Organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înfiinţate prin act constitutive, au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, emit acţiuni răscumpărabile continuu şi sunt tranzacţionate pe o piaţă.

Societate de investiţii de tip închis

Organism de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, înfiinţate prin act constitutiv, emit un număr limitat de acţiuni şi sunt tranzacţionate pe o piaţă.

Societate de investiţii financiare (S.I.F.)

Categorie specială de organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.

Societate de servicii de investiţii financiare ( S.S.I.F.)

Persoană juridică, constituită sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr.31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiţii financiare şi care funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.

Societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.)

Persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.

Spălarea banilor

Infracţiunea prevăzută la art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.

Tip de valori mobiliare

Cuprinde valori mobiliare care conferă aceleaşi categorii de drepturi asupra emitentului sau drepturi de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb (cum ar fi acţiuni, obligaţiuni, warante, drepturi de preferinţă).

Titlu convertibil

Reprezintă un instrument care, la opţiunea deţinătorului poate fi schimbat cu un alt instrument, de obicei titluri de capital asupra emitentului.

Titluri

Cuprind următoarele instrumente:

 • valori mobiliare;
 • titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv;
 • instrumente ale pieţei monetare;
 • contracte futures financiare, inclusiv contractele similare cu decontare finală în fonduri;
 • contractele forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;
 • swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
 • opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) – d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii.

Titluri de capital

Acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o entitate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent.

Titluri de participare

Unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora.

Tranzacţii în marjă

Tranzacţiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului său fie cu valori mobiliare – în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vânzări în lipsă, fie cu instrumente financiare derivate.

U

Nu există termeni pentru litera selectată.

Valoarea unitară a activului net/VUAN

Valoarea unei unităţi de fond. Valoarea activului net se calculează însumând valorile curente de piaţă ale tuturor instrumentelor financiare deţinute de fond în portofoliul său, adăugând numerarul şi orice alt venit încasat, apoi scăzând datoriile şi împărţind rezultatul (activele nete totale) la numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie. Acesta variază de la o zi la alta în funcţie de numărul vânzărilor şi al răscumpărărilor din ziua respectivă. Societăţile de administrare a fondurilor calculează valoarea activului net o dată pe zi.

Valori mobiliare

Instrumente negociabile pe piaţa de capital precum: acţiunile, obligaţiunile, titlurile emise de administraţia publică centrală şi locală, precum şi instrumentele financiare derivate şi alte titluri de credit, încadrate de C.N.V.M. în această categorie.

Vânzare în lipsă

Vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzătorul nu le deţine în proprietate la momentul vânzării.

VaR (Value at Risk sau valoarea la risc)

Măsoară cu o probabilitate de 95% pierderea maximă pe care o poate înregistra valoarea unităţii de fond, pe o perioadă de 1 an, în condiţii normale de piaţă.

W

Nu există termeni pentru litera selectată.

X

Nu există termeni pentru litera selectată.

Y

Nu există termeni pentru litera selectată.

Z

Nu există termeni pentru litera selectată.