S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. este persoană juridică constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, , înfiinţată conform Legii 31/1990 privind societaţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului ASF nr. 3/2006.

Acţionarii Fondului sunt intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. Pot fi acţionari ai Fondului operatorii de piaţă, Depozitarul Central şi alte entităţi reglementate şi supravegheate de ASF.

În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea 297/2004 legale în vigoare privind piaţa de capital, scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile legii şi ale reglementărilor ASF, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.

(2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înțelege orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiţii financiare.

(3) Valoarea creanţei unui investitor va fi calculată conform dispoziţiilor legale şi contractuale, luând în considerare compensarea şi creanţele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menţionate la art.47 alin.(1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piaţă a instrumentelor financiare aparţinând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condiţiile prevăzute la art.47 alin.(1) şi (2).

(4) Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al preşedintelui ASF

(5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:

a. investitorii calificaţi;
b. administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acţionarii acestora cu deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului;
c. soţii, rudele şi afinii până la gradul I, precum şi persoanele care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. b);
d. persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului;
e. investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultăţile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia.
(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se afla în cercetare penală, în legatură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa competentă.

Art.47. – (1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situaţii:
a. ASF a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;
b. autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.
(2) Compensaţia va fi asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a:
a. returna fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi deţinute în numele acestora, în legatură cu activităţile lor de investiţii;
b. returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparţine şi este deţinut şi administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiţii.
(3) În cazul în care intermediarul este o instituţie de credit, orice situaţie similară celei prevăzute la alin.(1) va fi transmisă ASF, de către Banca Naţională a României.
(4) În cazul în care compensaţia este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dublă compensaţie.

Conform reglementărilor în vigoare, până la 31.12.2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, după cum urmează:

a. la data autorizarii Fondului: echivalentul în lei a 1.000 Euro/investitor individual;
b. începând cu 01.01.2006: echivalentul în lei a 2.000 Euro/investitor individual;
c. începând cu 01.01.2007: echivalentul în lei a 4.500 Euro/investitor individual;
d. începând cu 01.01.2008: echivalentul în lei a 7.000 Euro/investitor individual;
e. începând cu 01.01.2009: echivalentul în lei a 9.000 Euro/investitor individual;
f. începând cu 01.01.2010: echivalentul în lei a 11.000 Euro/investitor individual;
g. începând cu 01.01.2011: echivalentul în lei a 15.000 Euro/investitor individual;
h. începând cu 01.01.2012: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual.

Contact S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.
B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 12, cam. 10, cod poştal 020922, sector 2, Bucureşti
Tel: 40-21-315 73 48; Fax: 40-21-315 73 40
Banca: Banca Transilvania -Sucursala Lipscani
Cod IBAN: RO82 BTRL 0410 1202 6286 61xx
CUI: 18005590
e-mail: office@fond-fci.ro
http://www.fond-fci.ro