General
Fonduri deschise de investitii

Ce reprezintă o societate de administrare a investiţiilor?

Societatea de administrare a investiţiilor este iniţiatoarea şi administratorul fondului de investiţii respectiv. Societatea de administrare reprezintă fondul în relaţia cu terţii şi ia toate deciziile referitoare la investiţiile efectuate în numele fondului.

Cum sunt organizate fondurile mutuale?

Conform legii din România, fondurile mutuale sunt entităţi fără personalitate juridică, administrate de o societate de administrare a investiţiilor. Activitatea fondurilor mutuale presupune interacţiunea următoarelor entităţi: societatea de administrare (SAI), depozitarul, auditorul intern şi extern.

Care este denumirea legii şi regulamentului care guvernează activitatea OTP Asset Management România?

Legislaţia aplicabilă în domeniul administrării fondurilor deschise de investiţii este Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările si completările ulterioare şi OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor. În aplicarea acestor dispoziţii, ASF a emis Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea S.A.I., O.P.C.V.M. şi depozitarilor O.P.C.V.M.

Care sunt comisioanele percepute de către un fond investitorilor?

Fondurile pot percepe comisioane de cumpărare/subscriere și vânzare/răscumpărare de unități de fond.

Ce reprezintă BET-BK ?

BET-BK este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor.

Ce reprezintă ROBID?

ROBID este rata medie a dobânzii la depozite atrase pe piaţa interbancară.

Pot să investesc EUR sau USD în unităţile de fond distribuite de OTP Asset Management România?

Subscrierea se poate face în LEI, în EURO sau USD, cu condiția ca investiția să se efectueze în moneda fondului respectiv. De exemplu, în OTP Euro Bond este posibilă investiția doar în EURO.

Trebuie să semnez vreun document pentru a deveni investitor?

Pentru a deveni investitor, orice persoană fizică sau juridică trebuie să completeze şi să semneze cererea de adeziune-subscriere, în vederea aderării la fond.

Ce este cererea de adeziune-subscriere?

Cererea de adeziune-subscriere este documentul pe care investitorul trebuie să îl completeze şi să îl semneze în vederea aderării la Fond. Cererea conţine informaţii de identificare ale investitorului şi/sau ale împuternicitului acestuia, precum şi informaţii privind suma pe care investitorul intenţionează să o investească.
Prin semnarea primei cereri de adeziune-subscriere, investitorul devine parte la contractul de societate al Fondului și se supune prevederilor Prospectului de emisiune al fondului.

Ce este cererea de răscumpărare?

Cererea de răscumpărare este documentul prin care investitorul solicită vânzarea unui număr de unități de fond deținute.

Ce reprezintă un cont individual de investiţii?

Pe lângă administrarea fondurilor deschise de investiţii, societatea de administrare poate fi autorizată să administreze şi conturi individuale de investiţii, în baza unui contract. Societatea de administrare va stabili politica de investiţii potrivită, în funcţie de toleranţa la risc a fiecărui investitor. Fiecare societate de administrare îşi stabileşte criteriile în baza cărora va deschide şi va administra conturi individuale de investiţii (unul dintre cele mai importante criterii este disponibilitatea financiară a clientului, fiind luate în considerare sume importante).

Care este diferenţa majoră între un fond deschis de investiţii şi un cont individual din punct de vedere al clientului? Dar al OTP Asset Management România?

Clientul trebuie să dispună de importante fonduri băneşti pentru a putea să-şi deschidă un cont individual la o societate de administrare. În această formă de investiţii, clientul va beneficia de un tratament special, individualizat.
În cazul în care clientul investeşte într-un fond de investiţii – prin urmare decide pentru o modalitate de investiţie colectivă –trebuie să ştie că nu poate influenţa politica de administrare a fondului respectiv, el nu poate decât să adere la politica stabilită în prealabil de societatea de administrare pentru fondul respectiv.

Cine reglementează activitatea societăţilor de administrare investiţii în România?

Entitatea cu atribuţii de reglementare şi supraveghere a societăţilor de administrare a investiţiilor în România este Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, www.asfromania.ro.

În cate zile se pot retrage banii după depunerea cererii de răscumpărare?

Plata unităților de fond răscumpărate se efectuează în maxim 10 zile lucrătoare conform legislației.

Pot să pierd banii investiţi într-o unitate de fond?

Evoluţia fondului va cunoaşte creşteri şi descreşteri în funcţie de evoluţia pieţelor unde s-a investit, conform politicii de investiţii a respectivului fond. Deci este posibil ca, în anumite momente, valoarea unităţii de fond să fie mai mică decât atunci când aţi investit.

Am vreo obligaţie când completez cererea de adeziune-subscriere, de exemplu depuneri lunare?

Nu există o obligativitate în a face subscrieri lunare, ca și investitori aveți deplina libertate să subscrieți și să răscumpărați unități de fond în orice moment.

Pot numi un împuternicit? Ce drepturi poate avea această persoană?

Da, puteţi numi un împuternicit pentru deținerea dvs. de unități de fond. Persoana respectivă poate fi numită fie la momentul completării Cererii de Adeziune-subscriere, prin completarea şi semnarea secţiunii aferente din acest formular, în prezența titularului, sau printr-o procură notarială autentificată, cu specimen de semnătură al persoanei împuternicite, dacă titularul nu este prezent.
În cazul în care persoana este împuternicită prin procură, procura trebuie să conţină expres operaţiunile pentru care aceasta urmează să fie împuternicită.

Ce este un prospect de emisiune al unui fond deschis de investiţii?

Prospectul de emisiune este documentul în care se regăsesc informaţiile necesare investitorului pentru a evalua oportunitatea investiţiei în unităţile de fond emise de fondul respectiv. Prospectul oferă informaţii privind societatea de administrare, depozitarul, politica de investiţii a fondului, procedura de emitere/răscumpărare a unităţilor de fond, comisioanele practicate de fond etc.

Ce reprezintă regulile interne ale unui fond deschis de investiţii ?

Regulile interne ale unui fond deschis de investiţii constituie reglementările detaliate după care se ghidează activitatea fondului respectiv. În acest document, care este public, investitorii regăsesc toate detaliile necesare pentru analizarea oportunităţii investiţiei în respectivul fond deschis de investiţii.

Ce reprezintă contractul de depozitare pentru un fond deschis de investiţii?

În baza reglementărilor specifice domeniului administrării portofoliilor colective, toate activele unui fond deschis de investiţii trebuie încredinţate, în baza unui contract de depozit, unui depozitar – societate de credit autorizată/ avizată de ASF pentru păstrarea activelor fondului respectiv.

Ce reprezintă portofoliul de active al unui fond deschis de investiţii ?

Toate disponibilităţile băneşti atrase de fondul de investiţii respectiv de la investitori persoane fizice şi juridice sunt plasate de societatea de administrare într-un portofoliu de active, în conformitate cu politica de investiţii a fondului specificată în Prospectul său de emisiune şi detaliată în Regulile Fondului respectiv.

Ce reprezintă VAN-ul unui fond deschis de investiţii? Dar VUAN-ul unui fond deschis de investiţii?

Valoare activului net (VAN) – se calculează zilnic, prin scăderea obligaţiilor fondului din valoarea totala a activelor şi fluctuează în funcţie de evoluţia valorii activelor din portofoliu.
Valoarea unitară a activului net (VUAN) – se calculează prin împărţirea valorii nete a activului unui fond de investiţii la o anumită dată la numărul total de unităţi de fond în circulaţie la acea dată.

Ce reprezintă performanţa unui fond deschis de investiţii ?

Performanța sau randamentul unui fond deschis de investiții este reprezentat de evoluția valorii unitare a activului net față de o anumită dată. Acest randament poate fi atât pozitiv, cât și negativ. De asemenea performanţa se poate raporta la un indicator stabilit (benchmark) în prealabil prin Prospectul de Emisiune.

Unde se publică zilnic valoarea unităţii de fond?

Valoarea activelor nete ale fondului per unitate se publică zilnic în «Bursa» şi pe pagina de internet a societăţii de administrare, www.otpfonduri.ro.

Poate să scadă valoarea unităţii de fond? Din ce motive?

Evoluţia fondului poate avea creşteri şi descreşteri în funcţie de evoluţia pieţelor si a instrumentelor financiare în care s-a investit, conform politicii de investiţii a fondului. Deci este posibil ca, în anumite momente, valoarea unităţii de fond să fie mai mică față de valoarea inițială la care ați investit.

Cine este depozitarul fondurilor deschise de investiţii administrate de OTP Asset Management România SAI SA?

Depozitarul fondurilor deschise de investiţii administrate de societatea noastră este Banca Comercială Română.

Cum se stabileşte valoarea unei unităţi de fond? De către cine?

Valoarea unei unităţi de fond este stabilită zilnic, prin calculul activului net, de către societatea de administrare.

Care este suma minimă pe care o pot investi într-un fond deschis de investiţii?

Suma minima de investit este de 50 de unități monetare, LEI, EURO sau USD în funcție de moneda fondului.

Unde pot subscrie sau răscumpăra, unități de fond ?

Subscrierile și răscumpărările se pot efectua în orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați: OTP Bank, Libra Internet Bank sau la sediul OTP Asset Management România SAI SA.

Care este cea mai scurtă perioadă de păstrare a banilor într-un fond deschis de investiţii?

Nu există o perioadă minimă sau maximă de ţinere a banilor în fond. Îi puteţi ţine o zi, un an, sau oricât, în funcţie de necesităţile dvs.

Pot să subscriu fără să mă deplasez la sediul distribuitorului?

Prima operaţiune de subscriere se efectueaza doar la sediul distribuitorilor autorizați, ulterior puteți subscrie fără a vă deplasa la sediu, prin virament electronic prin platforma OTPdirekt – Internet Banking dacă sunteți client OTP Bank. În cazul în care ați subscris prin alt distribuitor, ulterior primei subscrieri efectuați un virament bancar în contul colector al fondului, afișate pe site.